څانګه: فتوا زکات نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: قرض پیسې په زکات کي حسابل

 

 
د همدې برخي نور توکي

بیان- د مسجد ۱۵ اداب