څانګه: فتوا لمونځ نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: په ناسته لمونځ کولو کي د رکوع طریقه

 

 
د همدې برخي نور توکي

عجیبه ژوند او عجيبه عملونه