څانګه: فتوا قرانکريم نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: تر ختم وروسته د خاتمې دعا ځنډول

 

 
د همدې برخي نور توکي

د لمر د سايې په ذريعه د قبلې معلومېدل