څانګه: فتوا حج او عمره نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: د نامحرم سره د ښځي عمرې ته تګ

 

 
د همدې برخي نور توکي

زما قانون