څانګه: فتوا لمونځ نيټه: August 12, 2017
       
سوال: د لمانځه نیت په خوله غلط ویل
 
د همدې برخي نور توکي

له غیر مستندو کتابو څخه ځان وساتئ