څانګه: شعرونه نيټه: October 2, 2012
       
که آغاز دی که انجام ستا په نامه

حمد

رلېږونکی: اسد الله

که آغاز دی که انجام ستا په نامه
زمانه لري دوام ستا په نامه

نه وم نه یم مستحق د نعمتونو
رارسیږي هر انعام ستا په نامه

پر دې هسی نا آرام دور ګردون
زړګی ومومي آرام ستا پر نامه

پرزولي يې د وخت پهلوانان دي
چا چي کړیدی قیام ستا پر نامه

په عرصه د شاعری کی یم (سعید)
چي غزل وایم مدام ستا پر نامه