تازه سرليکونه
فتوا بېلابېل مسايل (401)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: December 9, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: December 9, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: December 9, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: December 9, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: December 7, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: November 18, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: November 18, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: November 11, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: November 11, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: November 11, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: October 26, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: October 25, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: October 23, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: October 4, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: October 4, 2017

فتوا: د ماشوم د پاره عقیقه او زر صدقه کول

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 29, 2017

فتوا: په یوه لاس روغبړ کول څنګه دی؟

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 29, 2017

فتوا: د رسول الله د پاره قرباني یا اختری کول

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 29, 2017

فتوا: حنظله نوم څه معنی لري؟

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 29, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 20, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا بېلابېل مسايل       نېټه: September 19, 2017

سرته