نن ورځ خپرېدونکي خپرونې
خپرونه وخت
ترتیل القران ۵:۳۰ مازیګر
ورځنۍ وظیفه ۵:۳۰ سهار
تفسیر الجلالین ۶:۰۰ سهار
نبوي احادیث ۶:۴۰ سهار
نکاح هدایه (فقه) ۷:۲۰ سهار
د منبر آواز ۸:۰۰ سهار
د ايمان سيوري ۹:۰۰ سهار
شرعي پوښتني ۱۰:۰۰ سهار
د حاجیانو قافله ۱۰:۴۰ سهار
د حرم منبر ۱۱:۳۰ سهار
ګټور خواړه ۱۱:۵۰ سهار
پیام منبر ۰۱:۱۵ ماپښين
د هر کور مدرسه ۲:۰۰ ماپښین
اسماء الحسنا ۵:۰۰ مازیګر
شرعي پوښتني ۷:۳۵ ماښام
شعرونه او ادبې ليکنې