تازه ترين
مقالات بیشتر از (زن خوشبخت)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
پوش موبایل برای چه
  تعلمی الاسلام
  September 23, 2017
   0

ترجمه: محمد قاسم نظامي

 
یک دختر موبایل خریداري نمود ، پدرش که موبايل و پوش موبايل را دید از دختر خود سوالات شروع کرد:
 
پدر: بعد از خريدن موبایل چه کار ديګري را انجام دا دید ؟
 
دختر: برای اینکه به شیشه موبایل صدمه نرسد پوش پلاستکی هم خريدم تا موپايل خودر ا درآن محفوظ باشد .
 
پدر : اينکه موبايل خود در داخل پوش انداختيد به نزد شما به کمپنی موبایل سازی بي عزتي وارد نکردي چرا که توليد کمپنی از دیګران نګاه شد ؟

 
دختر : نی پدرجان ! شرکت و کمپنی موبايل هم توصيه ميکند که از این پوش ها استفاده شود .
 
پدر : ایا موبایل شما بد شکل بود وشمار ا مجبور کرد که دوستان تان موبايل شمارا نبيند ؟
 
دختر : نی! اصلاً دلم نمی خواست که نقصان ببیند و داغدار شود اګر موبايل بې پوش استعمال شود هم داغدار ميشود و هم قيمتش پايين ميايد.
پدر : فکر ميکنم که همراه این پوش موبایل تان بد شکل شده است ؟
 
دختر : ني بابا جان! به فکرم بد شکل نشده است ، اگر بازهم شده باشد این ارزشی را دارد، بخاطر که ازموبایل نگهداری میکند .
 
پدر به انداز مهربانی! به دختر خود نظر کرد وگفت :
 
دخترم ! حجاب هم برای تو همین طور آله نگاه بانی است نه کدام محدودیت!
 
 
-----------------------
ددې جالبي قصې پښتو لیکنه: د موبایل پوښ ته څه اړتیا ده؟
دا قصه په انګلیسي ژبه: ? Why a phone requires a cove

بالا