تازه سرليکونه
تجويد ښوونه (11)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پ     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: September 3, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: June 10, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: June 10, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: December 15, 2018

s

سرچينه: تجوید زده کړه (۱برخه)     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: December 12, 2018

سرته