څانګه: فتوا بيع او تجارت نيټه: February 16, 2017
       
فتوا: مشتري ته د هغه په پیسو یو شی رانیول او ګټه کول

 

 
د همدې برخي نور توکي

بیان- د قرانکریم برکات او قراني ښځي!

کتاب