څانګه: فتوا بيع او تجارت نيټه: February 15, 2017
       
فتوا: مشتري ته د هغه په پیسو یو شی رانیول او ګټه کول

 

 
د همدې برخي نور توکي

د جاهلیت د وخت څلور ډوله نکاح