څانګه: شعرونه نيټه: April 8, 2013
       
په زړه د آمني کي نن مسکا نه ځایده

 رالېږونکی: احمد

تر عرشه تله پر شونډو يې دعا نه ځایده

په زړه د آمني کي نن مسکا نه ځایده


د ستورو يې دیدن سترګي سپيني تښتېدې
سپوږمۍ هم په جامو کي د رڼا نه ځایده

ګلونه له درانه خوب نه بلبلو ويښول
وزرونو د بلبلو کي نڅا نه ځایده

ډالۍ مي درته اوښکي کړې د ټول افغانستان
په سترګو د کاروان کي نور ژړا نه ځاېده

تر عرشه تله پر شونډو يې دعا نه ځایده
په زړه د آمني کي نن مسکا نه ځایده