څانګه: شعرونه نيټه: January 5, 2013
       
وطن وايي


 زه خو ستا عزيز وطن يم

چي مي خرڅ نکړي په بل

 
ګوره ماچي بربنډ نه کړې
  چي زه ستا کړم پټول

هر نعمت چي زما ستا دئ
څه به خوري چي سم د بل

څه فايده به درله وکړي ؟
بيا په تېر ساعت ژړل

د خپل باغ مېوې هغه خوري 
چي د بل کړي تر ې شړل

که زه نه وم ارمان به وکړې
 وي به تاله شرمېدل

تربيت دى ستا په ماکي 
زما تاباندي کول

مشترک په دې مفاد يو  
 مه کوه دې کي خلل

دا کول د لېونو دئ
په خپل ځان توره وهل

کوم پښتون دئ چي کړي ګوري
خپل کاله ته غير بلل

تاته چا ويلي دادي 
چي پښتون داسي کول

پښتون تاباندي مين دى
قربان تاباندي دئ تل

دغماز خبري مه اوره 
 بينوم دا تاته ويل