تازه ترين
سوال: ملاقات مرده بامرده
  تعليم الاسلام
  October 10, 2017
   0

يك مسئله:

كسيكه بعد از مردن دفن شود آيا او بامرده هاي ديگر ملاقات ميكند ويانه؟

اگر ملاقات ميكند چه وقت ملاقات ميكند؟

بالا