تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
بنياد واهميت مدارس اسلامي درساختارجامعه
  تعلیم الاسلام
  December 1, 2017
   0

نویسنده: حبیبی صالحی/ ویب سایت تعلیم الاسلام

مدرسه ازمهم ترين نهادهاي اجتماعي،تربيتي،آموزشي  واصلي ترين ركن تعليم وتربيه است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان درابعاد ديني،اخلاقي،علمي،آموزشي،اجتماعي وكشف استعدادهاي هدايت رشد متوازن روحي ومعنوي وجسماني آنان براساس اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي وبرابر ضوابط دستورالعمل هاي وزارت آموزش وپرورش ثابت واداره مي شود.

مدرسه اسلامي داراي شخصيت فعال مي تواند انسان مسلمان كارهاي را به جامعه تقديم نمايد تادرپرتو اساسات اسلامي كه ازمدرسه آموخته زندگي كند ودرساختن جامعه سهيم گردد، ودرنتيجه تمام سلوك واعمال او رنگ اسلامي به خودمیگيرد، مدرسه اسلامي انسان مسلماني راتربيه مي كند كه دادوستدش اسلامي بوده كارهاي شايسته ي را انجام دهد.

 

كردار مدرسه ي اسلامي دربناي فرد وجامعه:

1-مدرسه اسلامي مي تواند فرد مومن راتربيت كند كه درقلب آن ايمان به خداوپيامبران وجميع امور ايمانيه جايگزين شده باشدوسپس اين ايمان به اعمال صالحه وتلاش براي رشدخوبي حق وعدالت انعكاس يابد تااين اساسات اصيل اسلامي درجامعه نهادينه شود.

2-مدرسه اسلامي مي تواند محبت اسلامي را برحسب دين حقي كه واجب است برتمام بشريت رسانيده شود به دلهاي فرزندان اسلام درخلال شرح وتوضيح وبيان شيوه هاي تطبيق آن غرس نمايد.

 

3-مدرسه اسلامي مي تواند دانش آموزان را به اساسات اسلامي اخلاق كريمه قرآني وپيروي رسول خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تربيه كند.

4-مدرسه اسلامي مي تواند فرزندان را به اخلاص به خدا وقرآن واموردينيه وپيامبران عليهم السلام تربيه نمايد.

5-مدرسه اسلامي مي تواند دانش آموزان را برمحبت خير ونيكي براي خودشان وهمه مردم مسلمان وغيرمسلمان تربيه نمايد زيراكه تلاش براي هدايت غيرمسلمانان به سوي دين حق بزرگترين نيكي براي شان بوده ومفيدترين عمل براي صاحبش مي گردد.

6-مدرسه اسلامي مي تواند كه شاگردان رابرمحبت قرباني توانايي وقت ومال در راه خداوند جل جلاله تربيه كند، قرباني در راه حق وقرباني درراه سرزمين محلي واسلامي همه اين هادر راه خدا محسوب ميگردد.

7-مدرسه اسلامي مي تواند فرزندانش رابه احترام به نظريات ديگران نيكو، ديدگاه هاي شان ومناقشه سالم تربيه مي كند تاكه حق آشكارا شده وپيروي كند وباطل واضح شودتاپرهيز كند.

8-مدرسه اسلامي متعلمين رابرمثبت گرايي وسهمگيري برهمه كارخير اجتماعي،سياسي،اقتصادي وفرهنگي تربيه مي نمايد.

بالا