تازه ترين
اسلام در عصر رایانه ها
  تعلیم الاسلام
  November 8, 2017
   0

نویسنده: عبدالظاهرصدیقی

بعضی ازکوردلان وکوته فکران را اعتقاد براین است که اجرای احکامات اسلام مربوط به یکهزاروچهارصد سال پیش بوده است اسلام قابلیت پیاده شدن درعصرتخنیک والکترونیک راندارد.

ما که به جاودانگی اسلام وخاتمیت پیامبرخود صلی الله علیه وسلم ایمان داریم اعتقاد براین داریم که احکام اسلام استعداد پیاده شدن درهرعصری را دارد چه انسان دردرون غارها وصحرراها زندگی کند وچه درشهرهای بزرگ وپشت میزهای مجهز به رایانه ، اسلام قابلیت انطباق درهرقرنی رادارد.

اسلام می تواند به تخنیک وپیشرفتهای بشری رنگ دینی واخلاقی بدهد.

اسلام برای مسجد نشینی وعبادت تنهاقانون وضع نکرده است بلکه اسلام قادراست برای اسلام رایانه ها را به خدمت بگیرد به مغزهای متفکروترقی خواه انسانهای عصرحاضرروشنی وایمان بخشد ومامصمم هستیم وبرای رسیدن به اهداف خود پیروزخواهیم شد.

برای مافرق نمی کند که بشردرحال پیمودن موج سوم ترقی خود است وعصرالترونیک راسپری می کند یابرای رفتن به کرات دیگربلیط تهیه می کند کره ای را پس ازکره ای دیگرفتح می کند ما وظیفه داریم که احکام قرآن وسنت رادرهرنقطه ای پیاده کنیم چه آن نقطه آسمان خراشهای نیویورک ودبی وعربستان باشد یا کلبه های سنگی وچوبی آفریقا.

بلکه پیشرفت تکلنولوژی وعلوم وفنون به کارماسرعت می بخشد انسانهای عصرجدید بیشتراز انسانهای عصررسول خداصلی الله علیه وسلم سهولت درتغیرعقیده نشان می دهند وافزون برآنها تشنه حقیقت اند.

این مائیم که لحظه نباید درنگ کنیم عصررایانها عصرگسترش اسلام با سرعت چشمگیری است باهمان سرعتی که علوم وفنون پیشرفت می کند باهمان سرعت صدای ما برای تبلیغ دین رساتروگیراترمی شود وباهمان سرعت دین درضمیرهای روشن پیشرفت می کند با همان سرعتی که آخرین یافته های علمی به اقصی نقاط جهان بدست شیفتگان دانش وفن می رسد به همان سرعت ندای دعوت ما که آکنده ازعدالت خواهی وسعادت به بشراست به جان مشتاقان وتشنگان فرو میرود.

اگرروزگاری برای رساندن پیام خدا درنقطه سالهای سال مبلغین راه پیمودند امروزه ما با استفاده ازپیشرفت وتکنولوژی دستاورد غرب درکمترین مدت خود غرب را می توانیم تحت تأثیرقراردهیم.  

بالا