تازه سرليکونه
علوم القران (12)

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: February 14, 2022

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: December 2, 2021

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: April 8, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: March 2, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: July 25, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: November 15, 2016

س

سرچينه: تعليم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: August 7, 2016

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: December 29, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: August 23, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: November 22, 2014

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: October 12, 2014

د قرانکريم د ایاتونو شمېر

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: November 24, 2011

سرته