تازه سرليکونه
قران کريم (52)

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 21, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: October 6, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: July 7, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: April 1, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 16, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: November 25, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: April 27, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: April 18, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 17, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 12, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 12, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: February 28, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: November 13, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: November 13, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: October 21, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: October 21, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: October 19, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: September 18, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: September 13, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: August 9, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: قران کريم       نېټه: July 30, 2017

سرته