تازه سرليکونه
قران کريم (113)

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: July 7, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: June 9, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: June 4, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: May 27, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: May 2, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: April 21, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: March 30, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: March 17, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: March 10, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 26, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 12, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: January 30, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: January 22, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: January 16, 2024

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 31, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 25, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 20, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 10, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 3, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: November 7, 2023

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: October 28, 2023

سرته