تازه ترين
مقالات بیشتر از (قرانکریم)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
قرآن ، کتاب نور وهدایت میباشد
  تعلیم الاسلام
  November 12, 2017
   0

نویسنده: فرشته فروتن/ ویب سایت تعلیم الاسلام

قرآن کتاب نوروهدایت مقدمه :همه تعریفهالایق ذاتی است که انسان راموجود کرد وسخن نیکورا به وی تعلیم داد وقرآن رانازل کرد وآنرا برای اهل ایمان موعظه ،شفاء،هدایت،ورحمت قرار داد که نه شکی درآن وجود دارد ونه کجی بلکه کاملا راست است وحجت ونوری است برای اهل یقین وکاملترین وبهترین درود وسلام بربهترین خلایق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باد که با نورش قلبهای زندگان وقبرهای مردگان رامنورگردانید، پیامبری که ظهورش برای جهانیان رحمت است ونیزبرآل واصحابش باد آنانکه ستاره گان هدایت وناشران قرآن کریم هستند وبرمؤمنانی که پیروی آنان رااختیار نموده اند.

آداب تلاوت قرآن: باید گفت که قرآن مجید کلام وگفتارمعبود ماالله متعال است کلماتش فرموده های پروردگار محبوب ومطلوب هستند کسانکه بامحبت آشنایی دارند به خوبی میدانند که نامه معشوق ومحبوب ونوشته اش پیش دل باخته اوچقدر اهمیت وارزش دارد.

معامله شیفتگی شایسته آن است وباید هم اینطور باشد که ازحد قاعده وقانون بالاتراست محبت خود به تو آداب خواهد آموخت دروقت تلاوت اگر جمال حقیقی وانعامات بیش ازحد الله متعال متصورکرده شوند دریای محبت موج خواهد زد همرای آن این تصویرشود که دین کلام احکم الحاکمین وفرمان سلطان سلاطین است قانون چنان پادشاه باقدرت ،قادر وقاهری است که هیچ صاحب قدرتی بااو برابری نکرده ونخواهد کرد.

قرآن مجید هم کلام محبوب است وهم کلام حاکم حاکمان به همین جهت رعایت هردو جنبه هنگام تلاوت ضروری است عرفاء نوشته اند هرکس خود را از آدای حق آداب تلاوت قرآن قاصردانسته وتلاوت کند لحظه به لحظه به قرب الهی خواهد رسید وهرکس باتکبروخود پسندی به خود نگاه کند ازقرب الله متعال محروم خواهد شد.

فضائل قرآن:درکتاب (جمع الفوائد)ازطبرانی به روایت حضرت انس رضی الله عنه ازرسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده است که هرکس به فرزند ش روخوانی قرآن رایاد بدهد تمام گناهان گذشته وآینده اوبخشیده خواهد شد وهرکس فرزندش راحافظ قرآن بگرداند درروز قیامت باچهره ای نورانی همچون ماه شب چهارده ازقبربلند می شود وبه فرزندش گفته می شود که تلاوت قرآن راشروع کن وپسرهرآیه ای راکه می خواند بردرجات پدرافزوده می گردد به همین صورت تااینکه قرآن تمام می شود.

قرآن خواندن فرزند این همه ثواب وفضائل برای پدردارد امامطلب دیگری راهم باید توجه کرد که اگرخدای نخواسته شمابه خاطرچند روپیه پول فرزندان تان راازدین محروم کردید نه تنهاازاین ثواب همیشگی محروم شدید بلکه باید پیش الله متعال هم جواب بدهید شما ازاین می ترسید که اینهابعد ازمولوی وحافظ شدن فقط امام مسجد شده وازنظرمالی عقب می ماند به این خاطرفرزندان عزیزخودرا ازآن محروم می کنید!

باید بدانید که بااین کارخود علاوه براینکه فرزندان تان رادریک مصیبت دایمی مبتلاء کردید خودتان نیزبارمسؤلیت وجواب گویی سخت آن رابه دوش کشیدید.

حضرت علی مرتضی رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمودند: هرکس قرآن رابخواند وحفظ کند وحلال آن راحلال وحرام آن راحرام بداند الله متعال اورابه بهشت داخل فرموده وشفاعت اورادرحق ده نفرازخویشاوندان اوکه برآنها جهنم واجب شده قبول می فرماید.

دخول جنت برای هرمؤمن ان شاءالله خواهد بود ولواینکه بعد ازرسیدن به سزای اعمال باشد امابرای حافظان این فضیلت باعتبار ورود قبل ازسزای اعمال خواهد بود منظورازآن ده نفری که درباره  آنهاشفاعت قبول می شود همان فاسقان وفاجران که مرتکب گناه کبیره شده اند هستند زیرا برای مشرک وکافرشفاعتی وجود ندارد لذا مراد ازشفاعت حافظ شفاعت برای مسلمانان است که به علت گناه، داخل شدن آنها به جهنم لازم شده است.

قرآن کتاب هدایت: خداوند متعال درسوره اسراء آیه  9میفرماید (ان هذی القرآن یهدی للتی هی اقوم)ترجمه: بتحقیق این قرآن به راهی که استوارترین راه است هدایت می کند.

آری قرآن کتابیست که اگرانسان به دستورات آن عمل کند اورا ازپرتگاه هلاکت به قله های رفیع وبلند هدایت می رساند قران آمد تااخلاق وسرشت پاک ونیک رابه ماآموزش بدهد قرآن آمد تابه بشرانسان بودن وزندگی کردن را بیاموزد قرآن آمد تا انسان را ازپستی های اخلاقی وحیوانی نجات دهد دریک کلام قرآن آمد تامعنویت ،اخلاق،نظم وعدالت را آنگونه که خواسته الهی وشأن جامعه انسانیت است پیاده نماید.

قرآن نه تنها کتاب آسمانی است که از طرف الله متعال به رسول لله صلی الله علیه وسلم نازل شده است بلکه سرمشق اساسی زندگی هرانسان نیز می باشد قرآن تنها کتاب است که نیازهای زندگی فردی ،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،بشررا تأمین کرده است به این اساس برای هرانسان عاقل وحقیقت جو وصاحب بصیرت وفهم لازم است که حقیقت قرآن را خوب بشناسد ومفاهیم اش را درک کند.

حرف قرآن رامدان که ظاهراست

زیرظاهرباطنی بس باهراست

زیرآن باطن یکی باطن دیگر

خیره گردد اندرو فکرونظر

(مولانا رومی) 

بالا