تازه ترين
مقالات بیشتر از (عقاید)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
فرهنگ های غلط درجامعه
  تعلیم الاسلام
  December 3, 2017
   0

نویسنده: شاگرده الهدی / ویب سایت تعلیم الاسلام   

ازآنجایکه دین مبین اسلام دین کاملی است که تمام نیازهای بشر را برآورده کرده است ودارای فرهنگ غنی که از هر فرهنگی بی نیاز می باشد.

لذا پیروان خود را از تقلید از فرهنگ های بیگانه گان وفرهنگ های خرافاتی ورسم ورواجهای پوچ وبیهوده بر حذر داشته ومنع کرده است.

چنانچه پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید:من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. ترجمه: کسی که طریقه وروش را به وجود می آورد که از روش (سنت) ما نیست آن مردود است.

برخی از فرهنگ ها ورسومات بد درجامعه:

1- وقتی یکی از عزیزان خانواده ای وفات می کند دربین مردم معمول است که همه خویشاوندان اهل محله ،گذر وقریه به خانه متوفی جمع می شوند ومراسم تکفین وتدفین را با راهنمای علماء انجام می دهند وبعد تا سه روز مراسم فاتحه خوانی مردانه وزنانه انجام می گیرد که در این سه روز خانواده متوفی مجبور است برای آنها غذا وچای بدهد.

که این کار با روش اسلامی منافات دارد بلکه سنت این است که خویشاوندان واقوام برای خانواده متوفی غذا پخته کند وببرند چنانچه پیامبرصلی الله علیه وسلم بعد از وفات حضرت جعفررضی الله چنین دستوری را داد.

وهمچنین متأسفانه در برخی موارد در طول چندین هفته وماه زن های قریه یا محله گروه گروه به خانه متوفی می روند ودسته جمعی به آواز بلند به نوحه گرای وماتم می پردازند وهرکس غم عزیز از دست رفته خود را می نالد وحتی اگر از خانه خود مشکل داشته باشد آنجا دلش را خالی می کند که این امر باسنت عزاداری اسلامی منافات زیادی دارد.

وهمچنین بنام شوشام وچهلم وختم قرآن خیرات بزرگی می کنند ودرآن عده زیادی از اقوام واغنیا را خبر می کنند واز مساکین خبری نیست وبعد از پوره شدن یک سال باز هم خیرات بزرگی می دهد ودر شهرها مصارف این خیرات بسیار هنگفت وکمر شکن است ودر قریه ها هم کمتر از این نیست.

ودر بسیاری موارد مردم بخاطر چشم به هم چشمی وسیالداری مجبور است تا از دیگران برای برگذاری چنین خیرات های قرض بگیرد.

چنین خیراتهای که با ریا وتظاهر وخود نمای واصراف زیاد همراه باشد از نظر شریعت اسلام مردود وناجائزاست.

2- نذر کردن درجامعه:

درفرهنگ ما بعضی مردم به امید وآرمان حل مشکلات وبرآورده شدن حاجات خود نذری به گردن می گیرند وبعد از برآورده شدن آن حاجت به ادای نذر که به عهده گرفته بوده می پردازند.

اساساً نذر در  فرهنگ اسلامی امر پسندیده است به این صورت که مثلاً نذر کند که اگر مشکلش رفع شد در راه خداوندجل جلاله یک گاو را خیرات می کند ویامبلغ پول معین را صدقه می دهد اگر مشکلش مرفوع گردید بالایش واجب می گردد که به نذر خود عمل کند وبه مستحقینش بدهد.

اما در فرهنگ عوام خصوصاً دربین زنها انواع دیگر نذرها وجود دارد که به تعالیم اسلامی ربط ندارد که برخی آنها قرار ذیل است:

1- نذرمشکل گشا.

2- نذر سخی جان.

3- نذربی بی سرخوری.

4- نذرپیربلند.

5- نذرسمنک.

6- نذردوازده امام.

7- نذر فاطمة الزهراء.

8- نذز بی بی زینب.

9- چادر بی بی.

10- نذر دیگچه.

وبسیاری موارد دیگر که بین مردم خاصتاً زنها مروج است در صورت که هیچ جنبه دینی ندارد.

پیروان این فرهنگ ادای نذر خود را به ذبح نمودن گوسفند ، پختن حلوا، شعله زرد، شعله سفید، شیربرنج، نان روغنی وغیره ادا می کنند،ودر برخی موارد به زیارت ها می برند که گناهی بدتر از آن را انجام می دهند.

از جمله فرهنگ های غلط درجامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ذبح کردن گوسفند زیرپای عروس یاحاجی یابرسرزیارت.
  • زینت قبرها وبرسرآنها چوب را پوش کردن(شنخت) ویا پارچه هارا آویزان کردن وگلهای مصنوعی گذاشتن. درایام عید تخم مرغ جنگ دادن.
  • خروس جنگ دادن.
  • سگ جنگ دادن.
  • کبوتر بازی کردن.
  • شوم دانستن بعضی روزها وبعضی چیزها.

خداوند متعال به همه ما زندگی کردن مطابق با سنتهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عنایت بفرماید.

بالا