تازه ترين
اسلام نیروی لایزال
  تعلیم الاسلام
  January 25, 2019
   0

نويسنده: خواهر طيبه شاگرد مدرسه حضرت فاطمه / ويب سايت تعليم الاسلام

اگرچه نظام دنیای امروزی پُر از مشکلات وبی عدالتی است اما با این همه آینده برای ما روشن است ونبرد خونینی که علیه این آیین بر پاست نمی تواند در اطمینان ما نسبت به حاکمیت مطلق اسلام درآینده خللی وارد سازد زیرا اسلام از دوران عمر طولانی خویش با حملاتی شدیدتر وکوبنده تر از این مواجه گشته وخود به تنهایی وبی آنکه تجهیزاتی سوای نیروی ذاتی خویش داشته باشد بر دشمنان پیروز شده است ونه تنها خود بلکه اجتماعات وکشورهای اسلامی را نیز باقی وپا برجا نگهداشته است.

اسلام بود که کشورها وملیتهای مسلمان مشرق را در برابر هجوم مغولان وحملات مکرر صلیبیان حفظ کرد. اگر دشمنان اسلام همانطوریکه در گذشته اندلس ودر اواخر فلسطین را از مسلمین ربودند کشورهایی اسلامی شرق را هم فتح می کردند بی شک اکنون از ملیت ونژاد عرب واز کشورهای عربی اثری برجای نبود.

اندلس درگذشته وفلسطین دراین روزگار دو گواه صادق اند بر اینکه هرگاه اسلام از سر زمینی رخت بربندد لغت بومی وملیت آن سرزمین نیز با نابود شدن این ریشه اصلی از میان میرود. پادشاهان مجازی ممالیک مصر که در برابر مغولان ایستادگی کردند واین کشور اسلامی را از گزند آنان محافظت نمودند از نژاد عرب نبودند اینها خود مغول بودند که به اسلام در برابر نژاد خود قرار گرفتند وبا آنها نبرد کردند.

صلاح الدین ایوبی رحمه الله که از انقراض زبان وملیت ونژاد عرب در مصر جلو گیری کرد از نژاد کرد بود نه از نژاد عرب ولی درسایه حمایت ودفاع از اسلام عربیت را نیز از تجاوز صلیبیان محافظت کرد در حقیقت اسلام بود که از اعماق روان او با سپاهیان صلیبی مبارزه میکرد. وبرآنان پیروز گشت همچنین اسلام بود که یکصد پنجاه سال در الجزائر مبارزه کرد وهمین بود که ریشهای عربیت را درآن کشور وسرزمین پا برجا نگهداشت وپس از آن فرانسه لغت عربی را درآن کشور لغت بیگانه اعلان کرد وآموزش آنرا ممنوع ساخت.

این اسلام بود که اندرون پیکار جویان  رشید الجزائری بپا خاست وسرسختانه با سربازان دشمن جنگید وهرگز در برابر آنان نرمش وملایمت نشان نداد.

و بدین وسیله بود که روح مقاومت در الجزائر زنده ماند، تااینکه باز جنبش نو وقیام اسلامی به رهبری عبدالحمید بن بادیس آغاز شد ومشعل جهاد از نو برافروخته گشت این حقیقتی است انکار ناپذیر که هرچند گروهی افراد نادان وگمراه میکوشند آن را پنهان نگهدارد ولی جلادان الجزائر به دلیل دشمنی دیرینه وتجربهای تلخ گذشته کاملاً باآن آشنا هستند.

فرانسویان به خوبی می دانستند که دشمن سرسخت واقعی آنان اسلام است وهمین آیین مقدس است که به مقتضای استعلا وبرتری معنوی خود در الجزائر سر راه آنان را گرفته است، وبدین جهت بود که آن جنگ خونین را جنگ با اسلام میدانست نه جنگ با الجزائر وحتی نه باعرب. انقلاب مهدی کبیر در سودان به منظور خارج ساختن مصر وسودان از تصرف انگلیس نیز تحرکی از ناحیه تعالیم اسلامی بود وبیانیه هایی مهدی ونامه های عثمان دقنه به کشثغر وکرومر. توفیق کاملاً اثبات میکند که نیروی بخش این انقلاب وبه وجود آورنده آن چیزی جز این انگیزه اصیل نبود است وباز اسلام که در برقه وطرابلس بر ضد ایتالیا به پیکار برخاست ودر سنوسیه بذز مبارزه ونبرد پاشید وبلآخره دلاور بزرگ عمر مختار ومبارزات سرسختانه اورا به وجود آورد.

درمراکش نیز نخستین انفجار عمومی از روح اسلامیت سرچشمه گرفت، وظهیر بربری که در سال 1931 میلادی از طرف فرانسویان مأموریت یافته بود قبائل بربر را به پت پرستی بکشاند واز آیین اسلام جدا سازد اولین شراره ای بود که مبارزه مردم مراکش را با استعمار فرانسه پدیدآورد .  

به این دلیل با اسلام مبارزه میکنند: اسلام فقط با نیروی معنوی وباطنی خود وبدون هیچ گونه قوا وتجهیزات ظاهری این مبارزات وصدها نمونه مشابه آن را به وجود آورد ورهبری کرد وپیروز شد.

یقیناً یگانه رمز موفقیتها وپیروزیها باید در خصوصیات وممیزات خاص اسلام جستجو کرد . اسلام دینی است ساده بدون ابهام آسان وهمگانی که باسرشت طبیعی انسان متناسب ومطابق است ونیازهای واقعی وی را تأمین میکند به پیروان خود برتری ورفعت می بخشد یوغ بردگی آدمیان را از آنان برمیدارد وبه بندگی خداوندجل جاله سوقشان میدهد به آنان می آموزد که از غیر خدا وند جل جلاله فرمان نبرد ودر برابر کسی جز او خاضع نگردد.

آنان را آزاد مستقل وانعطاف نا پذیر بار می آورد به طوریکه که اگر هم گاهی فرمان حکرانی را به ناچار می پذیرد این پذیرش فقط در مقطه جسم وبیرون از محوطه قلب آنان است وهرگز کسی هرچه قوی ونیرومند باشد نمی تواند بردل وجان آنان حکومت کند.

طبیعی است که در این صورت هیچ گاه بر روح مسلمان شکست وارد نخواهد شد هرچند جسم او محکوم به شکست وهزیمت گردد.

این صفات وممیزات اسلام را بر سر راه دولتهای استعمار گر قرار میدهد وآنان را از نیل به هدفهای پلید استعماری محروم می سازد واز طغیان خود سرانه آنان جلوگیری میکند تلاش دشمنان اسلام برای ریشه کن کردن این آیین نیز به همین دلیل است.

وهمچنان به این دلیل است که دولتهای استعمارگری با این شدت وخشونت بدان حمله میکنند وبه قصد نابود ساختن یا لا اقل بدنما وزشت جلوه دادن آن نهایت کوشش را مبذول میدارند. وبه این دلیل است که دشمنان آن کوشش میکنند به جای عقاید وافکار وارزشهای اسلامی افکار وعقاید وارزشهای دیگری عرضه دارند وجهانیان را از این مکتب مبارز روگردان نمایند وسرانجام صهیونیسم جهانی واستعمار جهانی را از دست این حریف سرسخت آسوده سازند. آری همین خصوصیات وممیزات است که دشمنان اسلام وچشم طمع دوختگان به ممالک اسلامی را نسبت به آن تا این درجه خشمگین ساخته است این است واقیعت مسئله وانگیزه حقیقی تمام مبارزات ضد اسلامی.

ولی تردیدی نیست که علی رغم این دشمنیها وکار شکنیها آینده در قلمرو اسلام خواهد بود. ان شاء الله

بالا