تازه سرليکونه
شعر او ادب (64)

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: شعر او ادب       نېټه: November 2, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: شعر او ادب       نېټه: July 25, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: شعر او ادب       نېټه: July 2, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: October 30, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: September 20, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: September 3, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: May 18, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: شعر او ادب       نېټه: August 16, 2016

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: April 19, 2016

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: April 9, 2016
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: January 14, 2016
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: January 12, 2016

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: October 1, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: September 7, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: شعر او ادب       نېټه: July 16, 2015
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: January 29, 2015
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: October 12, 2014
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: June 14, 2014
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: May 8, 2014
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: March 11, 2014
سرچينه:     څانګه: شعر او ادب       نېټه: February 9, 2014

سرته